FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2014

Menameradiel: Mei de karavan nei de doarpen op sneon 8 en 15 maart 2014

FNP Menameradiel komt nei de minsken ta

Karavanskemamaart
 

Lykas altyd mei de ferkiezings, giet de FNP-karavan wer op kampanje troch de doarpen. De fraksje- en bestjoersleden en fansels de kandidaat-riedsleden sille op sneon 8 en op sneon 15 maart e.k. mei de karavan troch doarpen yn ‘e gemeente reizgje. De karavan rydt fansels alle doarpen yn 'e gemeente.

 

 

 SKEMA 15 MAART:

 • 09.45 - 10.45 Dronryp (Poeisz)
 • De karafan troch Dronryp
 • 11.00 - 11.15 op fuotbalfjild Schatzenburg
 • 11.15 De karafan troch Skingen en Slappeterp 
 • 11.30 - 12.15 Menaam (Poeisz)
 • De karafan troch Menaam
 • 12.30 - 13.30 Berltsum (Spar)
 • De karafan troch Berltsum en Wier

 

SKEMA 8 MAART:

 

 • 9.50 Troch Bitgum
 • 10.00 yn Bitgummole
 • 10.15 - 10.30 nei Ingelum
 • 11.00 Marssum
 • 11.30 Deinum
 • 12.00 Boksum 
 • 12.30 Blessum
 • 13.00 Ritsumasyl   

   

De partijleden sille yn alle doarpen materialen útdiele.


De fraksjegearkomsten fan de FNP wurde alle moannen yn in oar gemeentedoarp hâlden en mei dizze kampanje jout de partij op 'e nij oan in mienskipspartij te wêzen.      
                    


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling