FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2014

Littenseradiel: ús plattelân wol libje !

FNP listlûker Welmoed van der Werf: selsbewust de takomst yn

Net te negatyf wêze oer de takomst fan it plattelân, der lizze
genôch kânsen. Dêrom selsbewust en fan ûnderen op de takomst yn!

 

As je de kranten de lêste tiid lêze oer de takomst fan it plattelân wurde je net bepaald fleurich. It giet oer krimp, ferpaupering, sluting fan lytse skoallen en oare foarsjenningen, gjin nijbou en ferkeap fan sosjale hierwenten. Jonge minsken soenen net mear yn ’e doarpen wenje wolle.. Mar der binne genôch kânsen.

 

Welmoed van der Werf Talsma 

 

Lês de kolom fan Welmoed van der Werf

 
 

   Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling