FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2014

Littenseradiel: Praatpeal yn Wommels

De praat mar frysk praatpeal stie dizze wike yn Littenseradiel,
by vd Velde yn Wommels. FNP Littenseradiel wie der fansels by!


Us nûmer 3 op de list, Hinke Roorda fan Jellum docht by de praatpeal fan Praat mar Frysk

in oprop oan elkenien om foaral te keapjen by de doarpswinkels. Sy seit:

minsken net daliks it ynternet op as wy de winkels behâlde wolle foar de doarpen.

 

 

 

 Hinke Roorda by de praatpeal

 

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling