FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2014

Achtkarspelen: De FNP komt nei jo ta

De FNP komt mei de ferkiezingsbus troch de doarpen en it FNP hûs Surhústerfean is iepen

8 maart komt de FNP mei de ferkiezingsbus troch de lytse doarpen fan ús gemeente

 

13 maart steane we op de merke fan Bûtenpost

 

15 maart komt de FNP mei de ferkiezingsbus troch de grutte doarpen fan ús gemeente

 

15 maart gratis FNP iis by it FNP hûs tsjinoer de Feanster toer

 

It FNP hûs is freeds iepen fan 19.00 o/m 21.00 oere en saterdeis fan 13.30 o/m 16.30 oere

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling