FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2014

Ferwerderadiel: Spearpunten

Hjir ûnder folgje de saken wêr't wy mei oan de gong wolle

Spearpunten FNP  yn Ferwerderadiel

 

 

Onze speerpunten voor de verkiezingen van 2014 zijn:

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling