FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2010

Winst FNP yn Súdwest Fryslân

Súkses foar Germ Gerbrandy en syn kampanjeteam

verkiezingscaravaan 2010 SW hoeke De FNP hat goede saken dien mei de riedsferkiezings yn de nije gemeente Súdwest Fryslân. De partij is de sterkste groeier mei 4,1 % derby. De FNP is no tredde partij yn Súdwest.

 

Lokwinsken fan it Haadbestjoer en de Steatefraksje foar listlûker Germ Gerbrandy en alle oare warbere FNP-ers. In opstekker foar alle frijwilligers, it kampanjeteam en al ús FNP kiezers. En fansels in fleanende start foar de nije fraksje fan de nije FNP ôfdieling Súdwest Fryslân.

 

Gerbrandy pleitet foar in breed kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders mei 4 partijen. 'Mei dizze útslach heart de FNP yn it Kolleezje te kommen.'

 

Fanwege de lanlike politike ûntwikkelingen is der in soad omtinken foar dizze ferkiezings yn de weryndielingsgemeenten. De lanlike media pikke it nijs oer it súkses fan de FNP rûnom op.

 

 

Utslaggen Gemeente Súdwest Fryslân 24 novimber 2010 

 

 

 2006

stimmen   

 2006      

 2006

sitten    

 2010

stimmen 

 2010    

%           

 2010

sitten    

 winst/

ferlies %

               
 CDA  10861  27,1 11    7565  24,6 10  - 2,5 
 PvdA  10844  27,0 10    5729  18,6   7 - 8,5 
 FNP    4753  11,8  4   4927  16,0  6  +4,1
 VVD    4298  10,7  4   4012  13,0  5  +2,3
 Grienlinks    2068   5,2  2   1762   5,7  2  +0,6
 ChristenUnie    1788   4,5  1   1355   4,4  2  -0,1
 D66     394   1,0  0   1397   4,5  1  +3,6
 Totaal Lokaal    2051   0,0  0   1174   3,8  1  +3,8
 Feriene Lofts     891   0,0  0   1046   3,4  1  +3,4
 Partij voor de Bijstand         0,0  0      97   0,3  0  +0,3
 Gemeentebelangen    2189   7,7  3   1758   5,7  2  -2,0
 SP    2051   5,1  2      0  
 ProWûn     891            

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling