FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2010

FNP hellet histoarysk ferkiezingsresultaat

Winst yn measte gemeenten, fan 44 nei 52 riedsleden.
FNP grutste yn Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat.


FNP banner Tige tank foar jo stim 

 

 

 

 

FNP foarsitter Nynke Beetstra neamt yn in earste reaksje de útslach fan de riedsferkiezings 'histoarysk'. De FNP is yn twa gemeenten de grutste wurden en dat is noch net earder foarkaam. De minsken witte wat se oan de FNP hawwe seit Beetstra. Tsjin it lanlik geweld yn hawwe wy hiel goed skoard.

De lokale ferkiezingspunten betelje har no út. Dizze punten binne oars ynbêde yn in breder programmatysk kader. De minsken witte dat de FNP ek as provinsjale partij hiel goed meidocht.

 

It Haadbestjoer fan de FNP betanket alle partijleden en kiezers dy't wer in bealch fol wurk hân hawwe oan dizze ferkiezings.

 

It stribjen wie fan 44 riedssitten oer de 50 hinne te gean en dat is helle. No't de FNP yn Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat sels de grutste partij wurden is sil de FNP de foarstap nimme ta de kolleezjefoarming. Yn oare gemeenten lykas Ferwerderadiel, Achtkarspelen, Dongeradiel en Tytsjerksteradiel is de FNP no twadde partij, wat ek útsjoch jout op wethâldersitten.

 

 al nynke lyts  

FNP foarsitter Nynke Beetstra:

 

' Histoaryske ferkiezingen no't de FNP

yn twa gemeenten de grutste wurden is.'

 

Reaksje? Mail: taalwurkfryslan@hetnet.nl

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling