FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2010
25-11-2010 - Winst FNP yn Súdwest Fryslân
Súkses foar Germ Gerbrandy en syn kampanjeteam

04-03-2010 - FNP hellet histoarysk ferkiezingsresultaat
Winst yn measte gemeenten, fan 44 nei 52 riedsleden.
FNP grutste yn Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat.

03-03-2010 - TV spot gemeenterieden 2010
Dizze spot ferwiist nei de Fryske kwaliteiten grien, romte en natuer. It is in útwurking fan de 7e Kearnwearde fan de FNP: duorsumens.

20-02-2010 - TV fraachpetear Wilco en Hindrik

Tongercore yn de ried fan Skarsterlân 

 

Wilco Kuipers en Hindrik Boonstra fertelle wêr't de FNP foar stiet.

Fraachpetear Omrop Fryslân.11-02-2010 - Takomst Fryslân op it spul by riedsferkiezings
In analyze fan Sybren Singelsma

04-02-2010 - FNP docht mei op Stimwizer
Doch mei oan de Frysktalige stimwizer yn Ljouwert, Tytsjerksteradiel en Smellingerlân

01-01-2010 - FNP stânpunten dogge it goed
De riedsferkiezings komme deroan. Weryndieling en it Fryske lânskip binne saken dy't op dit stuit benammen spylje. De FNP-stânpunten dêryn hawwe altyd helder west en lykje oan te slaan.


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling