FNP Fryslân
Ferkiezingen


Werom nei oersicht

15-04-2011 - FNP yn Kolleezje: 'In wichtige en histoaryske stap' (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)
Nei hast 50 jier komt FNP yn provinsjaal bestjoer

14-04-2011 - Begjinside ferkiezingen Provinsjale Steaten 2011 (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)

 fnp kampanje 234x60 tank

 

DE KANDIDATEN

 

Klik hjir foar de list, foto's en ynfo oer de FNP kandidaten

 

IT PROGRAM

 

Klik hjir foar it FNP program: Frysk, Nederlands, Stellingwarfs, Bildts 

 

DE FILMKES      

        

Dyn eigen FNP filmke op

Omrop Fryslân?

Klik hjir en stjoer no yn!04-03-2011 - Nijsbrief nr. 7 FNP kampanje 2011 (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)

Annigje Toering: 'Grutsk op Fryslân en de FNP'04-03-2011 - Annigje Toering oan alle FNP kiezers (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)
Reaksje op offisjele útslach ferkiezings 2 maart 2011

01-03-2011 - Nijsbrief nr. 6 FNP kampanje 2011 (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)
FNP bêst sichtbere partij yn de kampanje

28-02-2011 - FNP aksje mega-wynmûnen mei Zeppelin (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)
Ballon 100 m heech by Reduzum

27-02-2011 - Slagge aksje FNP jongerein yn Drachten (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)
Positive reaksjes op FNP logo 'Ik hâld fan Fryslân'

26-02-2011 - FNP kampanjebus troch Fryslân (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)

Bus fol FNP kopstikken nei Gaasterlân, It Hearrenfean, Drachten, Westereen, Damwâld, Blessum en Snits20-02-2011 - Foto's en ynfo FNP kandidaten (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)
50 FNP Kandidaten foar Earste Keamer, Deputearren en Steateleden

18-02-2011 - FNP: plan OZB-frije sônes yn krimpgemeenten (Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011)
Hûs keapje mei belestingfoardiel
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling