FNP Fryslân
FNP Fryslân - Stypje ús

Stypje FNP Fryslân

De FNP is wiis mei jo stim, tiid en tinkkrêft. Graach sjogge wy dat jo jo oanmelde as FNP-lid (klik hjir foar mear ynformaasje). Dêrnjonken is it ek mooglik om ús finansjeel te stypjen. Dat jildt sawol foar leden dy't in ekstra bydrage jaan wolle as foar elk dy't Fryslân en de FNP in waarm hert tadrage. In bydrage kin streekrjocht stoart wurde op bankrekken NL21 RABO 0305 0145 28 op namme fan de FNP yn Ljouwert.

 

Eltse bydrage fan € 10,- ôf is tige wolkom.

 

Jo bydrage kin as jefte opfierd wurde yn de belestingoanjefte.

 

Jeften boppe de € 4.500,- wurde op basis fan de rjochtlinen fan it Ministearje fan Ynlânske Saken yn ús jierrekken iepenbier makke. Oan jo donaasje kinne gjin rjochten ûntliend wurde.

 


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling