FNP Fryslân
FNP Fryslân - Partijblêd

Partijblêd "De Frijbûtser"

De Frijbûtser is it partijblêd fan de FNP en komt sawat 7 kear yn it jier út.

Redaksje

E-post: frijb.ynfo@fnp.frl
 

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Cees van Mourik
DE GAASTMAR
0515-469393 cees.van.mourik@fnp.frl
Jitske Zaadstra TURNS 0515-569376 jitske.zaadstra@fnp.frl
Jan Breimer GROU 0566-624631 mailto:jan.breimer@fnp.frl
Harry van Borkulo
HURDEGARYP
0511-474776
harry.van.borkulo@fnp.frl  

Oanhingsel(s):
Frijbûtser 463 maart 2019
Frijbutser 462 desimber 2018
Frijbûtser 461 oktober 2018
Frijbûtser 460 septimber 2018
Frijbûtser 459 juny 2018
Frijbûtser 458 april 2018
Frijbûtser 457 maart 2018
Frijbûtser 456 febrewaris 2018
Frijbûtser 455 desimber 2017
Frijbûtser 454 oktober 2017
Frijbûtser 453 septimber 2017
Frijbûtser 452 juny 2017
Frijbûtser 451 april 2017
Frijbûtser 450 maart 2017 (1)
Frijbûtser 450 maart 2017 (2)
Frijbûtser 446 septimber 2016
Frijbûtser 450 maart 2017 (3)
Frijbûtser 449 febrewaris 2017
Frijbûtser 448 desimber 2016

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling