FNP Fryslân
FNP Fryslân - Jefte en anbi

De FNP is ANBI sertifisearre

It is foar de belestingbeteller, leden en stipers dat we ynsjoch jouwe yn it funksjonearjen fan ús ANBI.

It giet hjir om ynformaasje dat fan belang achte wurdt foar transparânsje en ferantwurding fan saken dy't mei finânsjes te krijen ha.

Under dossiernûmer 16180 stiet de FNP by de belestingtsjinst fan 1-1-2008 ôf ynskreaun as in Algemien Nut Beëagjende Ynstelling.

Oft jo op www.belastingdienst.nl op harren ANBI-side "feriening Fryske Nasjonale Partij" fêstige yn "Leeuwarden" yntikke, wurdt dit befêstige.
Oanhingsel(s):
ANBI_tekst_FNP.frl.pdf
FNP_Jeftereglemint.pdf
jierrekkens_2017.pdf
Balans_2017.pdf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling