FNP Fryslân
Europa - Nijs
08-01-2019 - Fragen FNP yn Europeesk Parlemint
Ljouwert – De FNP stelt fia de Europarlemintspartij EFA fragen oer de kontenerramp dy’t de ôfrûne wike plakfûn hat. De FNP trunet mei de fragen oan op it better neilibjen fan de feilichheidsregels, op it folslein fergoedzjen fan de skea en op it oprêden en op it werom finen fan oerboard sleine konteners.

16-04-2018 - FNP: Katalaanske politike finzenen frij
Landshut (Beieren) - De FNP hat op it jierlikse kongres fan Europarlemintspartij EFA yn Landshut in resolúsje stipe tsjin it steatsgeweld en de repressy yn Spanje. Dat hâldt ûnder oare yn dat opholden wurde moat mei polityk basearre rjochtssaken, dat fûnemintele minskerjochten net mear skeind wurde, dat politike finzenen frijlitten wurde moatte en dat demokratysk keazen Katalaanske parlemintsleden wer frij nei harren lân ta reizgje kinne.

13-04-2018 - Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018
Landshut (Beieren) - De moasje fan de FNP foar mear bioferskaat en earlik lean foar de boeren yn it nije Europeesk lânboubelied is unanym oannommen. Dat barde op it jierlikse kongres fan de Europarlemintspartij EFA yn Landshut (Beieren). Mei de moasje fan de FNP sille Europarlemintariërs fan de EFA no oan de slach.

06-04-2018 - FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied
De FNP is fan miening dat yn it nije Europeesk lânboubelied (CAP) 2020 it bioferskaat yn de lânbou stimulearre wurde moat. De boeren moatte dêr in earlik ynkommen foar krije.

14-03-2018 - FNP mei 6 minsken nei EFA-kongres yn Beieren
Op 13 en 14 april 2018 sil de FNP mei 6 minsken dielnimme oan it EFA-kongres yn Landshut (Beieren). Op dizze jierlikse saneamde General Assembly fan de Europeeske regionale partijen komme nei ferwachting hûnderten dielnimmers út tsientallen Europeeske regio's.

13-09-2017 - FNP sprekt NL-regear oan op referindum Kataloanje
De Spaanske steat moat ophâlde mei it skeinen fan minskerjochten en fan it frustrearjen fan it demokratysk proses mei in referindum yn Kataloanje. De Steatefraksje fan de FNP hat dêroer in brief skreaun oan minister Koenders fan útlânske Saken.

28-03-2017 - FNP: gearwurkje oer de grinzen mei Friezen yn Dútslân
In ‘Fryske jûn' yn Berlyn om de kulturele gearwurking fan de Friezen yn Nederlân en yn Dútslân foar it fuotljocht te bringen by de Dútske parlemintariërs.

22-03-2017 - FNP siket Europeeske stipe foar sluzen Koarnwertersân
Op de Algemiene Ledegearkomste fan Europarlemintspartij EFA op freed 31 maart sil de FNP in moasje ynbringe om de kânsen op EU-subsydzje foar de sluzen fan Koarnwertersân te ferheegjen.

17-03-2017 - FNP-top nei kongres yn Katowice
Fan 30 maart oant en mei 2 april sil de FNP mei 6 minsken dielnimme oan it EFA-kongres yn Katowice (Silezië, Poalen).

08-12-2016 - Wurkbesite FNP oan EFA-fraksje Brussel
Programma op 6 en 7 desimber 2016

11-11-2016 - FNP ferklearret him solidêr mei pro-Koerdyske HDP
Parlemintsleden opposysje oppakt

06-07-2016 - FNP: belang fan de EU foar Fryslân yn kaart bringe
Mearderheid Friezen wol net út EU stappe

02-05-2016 - Fryslân CETA en TTIP-frije sône
Negative konsekwinsjes foar de regio

04-04-2016 - Gjin permaninte grinskontrôles yn Europa
Moasje op EFA-kongres april 2016

21-03-2016 - FNP mei 8 minsken nei kongres op Korsika
Jiergearkomste regionale partijen yn Europa

15-03-2016 - Referindum assosjaasjeferdrach Oekraïne
'Referindum net misbrûke foar anty-Europa sentimint'

29-01-2016 - Johannes Kramer sprekt by FNP-susterpartij SSW yn Sleeswyk-Holstein
Tarieding kongres Europeeske regionale partijen yn april

31-12-2015 - Nederlânsk foarsitterskip EU iensidich rjochte op Rânestêd
FNP: Dat hie oars kinnen én moatten

17-12-2015 - Prachtich ferkiezingsresultaat regionalen op Corsica
Lokwinsken foar susterpartij FNP yn EFA

23-09-2015 - Regear werom fluite oer Omrop fia Europarlemint
De EFA-fraksje yn it Europeesk parlemint stelt fragen oer Omrop Fryslân oan de Europeeske Kommisje.

19-04-2015 - FNP moasje bringt omkearde bewiislêst mynbouskea nei Europa
Unanime stipe fan regionale partijen op EFA-kongres

18-04-2015 - FNP moasje: ekstra middels foar biologyske lânbou yn Europa
Unanime stipe foar FNP op EFA-kongres yn Dútslân

12-03-2015 - Fryske deputearre Johannes Kramer wol sterke regio's yn Europa
Ferkiezingsdebat yn Grins
Troch Koos van't Houdt

26-02-2015 - FNP: omkearde bewiislêst skea delfstofwinning
Moasje foar it Europeesk Parlemint

15-12-2014 - Weromsjen op FNP referendum reis Skotlân
Lessen foar Fryslân ?

21-11-2014 - FNP komt op foar Sorben
Noed oer Slavyske minderheid yn easten Dútslân

09-10-2014 - Trainee socht foar EFA-buro Brussel
Reagearje foar 15 oktober

18-09-2014 - Fryslân hat ferlet fan in referindum
Fryslân hat ferlet fan in referindum, net oer selsstandichheid, mar oer desintralisaasje.

03-06-2014 - FNP reis nei Skotlân
Referindum 18 septimber

26-05-2014 - FNP tige ynnommen mei EFA-súkses Europeeske ferkiezings
Regionale partijen fan 7 nei 12 sitten yn EP

16-05-2014 - FNP: eigen kiesdistrikt Fryslân foar Europeeske ferkiezings
Gjin Fryske kandidaat op ferkiesber plak

14-04-2014 - De FNP en de Europeeske ferkiezings
Gjin stimadvys; FNP wol aktyf yn EFA fraksje Brussel

27-03-2014 - EFA yn aksje foar Omrop Fryslân
Inisjatyf frege fan Europarlemint, Eurokommissaris en premier Rutte

14-02-2014 - Europeeske stipe foar Omrop Fryslân
Resolúsje FNP nei Europeesk Parlemint

10-02-2014 - FNP: mear demokrasy en solidariteit yn Europa
Tarieding Europeeske ferkiezings op kongres Galisië

17-11-2013 - Jongerein: Fakatuere foar stazjêr by de CMC yn Brussel
Bist jong en sikest in leuk plak as trainee yn Brussel?

12-11-2013 - FNP freget Europeeske stipe foar takomst Omrop Fryslân
Moasje EFA-fraksje yn it Europeesk Parlemint

01-10-2013 - Europastrategy Fryslân mear op takomst rjochtsje
Alternativen sykje foar delgong tradisjonele subsydzjes

19-08-2013 - Fakatuere trainee polityk meiwurker EFA-buro yn Brussel
Reagearje foar 5 septimber

19-06-2013 - Unanime stipe Europeesk Parlemint foar rapport bedrige talen
Taalferskaat krijt mear polityk gewicht yn EU

21-05-2013 - Fakatuere kommunikaasjemeiwurker EFA-buro Brussel
Reagearje foar 14 juny

15-04-2013 - Bestjoer Fryslân moat bliuwe
Resolúsje FNP oannommen troch 32 politike partijen yn Europa

05-03-2013 - FNPjongerein: Olrik Bouma keazen as sekretaris-generaal EFAy Brussel!
Ôfrûne wykein wie ús aktive FNPjongerein-lid Olrik Bouma (27 jier en fan 'e Jouwer) nei Brussel ôfreizige. Hy wie dêr fanwege in sollisitaasje-ynterview foar de funksje as sekretaris-generaal fan de European Free Alliance Youth (de EFAy) en wy kinne grutsk melde dat hy dizze funksje krigen hat!

27-02-2013 - FNP: Europeeske stipe foar takomst Fryslân
Tsjin healwize plannen Plasterk foar provinsjale fusy

07-12-2012 - Fotoferslach FNP wurkbesite SSW yn Sleeswyk-Holstein
Oerlis mei Europeeske susterpartij fan Noardfriezen en Denen

03-12-2012 - Kampanje foar de Fryske taal as wrâlderfgoed
Oparbeidzjen FNP mei Noardfriezen SSW yn Sleeswyk-Holstein

28-11-2012 - FNP op wurkbesite by regearingspartij SSW yn Sleeswyk-Holstein
Petear mei minister oer kultureel ferdrach

21-10-2012 - FAKATUERE trainee EFA-buro Brussel
Reagearje foar 5 novimber

19-10-2012 - Posthumus (FNP) stipet Slovenen yn Itaalje
Regear wol provinsjes nasjonale minderheid opheffe

23-07-2012 - Posthumus (FNP) jout ynlieding gefolgen Eurokrisis
Simmeruniversiteit Plaid Cymru yn Wales

26-03-2012 - Fotoferslach EFA-kongres 2012 yn Ljouwert
Taspraken CdK John Jorritsma en FNP foarsitter Nynke Beetstra

Argyf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling