FNP Fryslân
Earste Keamer - Nijs

OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online

Maart 2019 binne der wer Steateferkiezings. Dit nûmer fan Locomotie is foar it grutste part wijd oan de tariedingen.

De nije Locomotie is út. Mei ynteressante artikels oer: Leden oan it wurd: Lokaal-Limburg, foarútsjen op de ferkiezingen, Politike Moetingsdei, de Roadshow docht fertuten.

 

Lês de Locomotie hjir>


Oanhingsel(s):
Locomotie 69


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling