FNP Fryslân
Earste Keamer - Nijs

OSF tiidskrift Locomotie no online

Yn dizze Locomotie wer in soad FNP: Durk Stoker as OSF-foarsitter, Cees van Mourik oer it referindum Sleepwet, Hindrik ten Hoeve oer de Donorwet, Sicco Rypma oer de FNP tema-jûn Lânbou.

It magazine fan ús Onafhankelijke SenaatsFractie kinne jo fergees troch de bus krije, klik hjir om yn te skriuwen.

 

De Locomotie is ek online te besjen, gean nei  https://www.osf.nl/locomotie_archief/locomotie_67/index.html


Oanhingsel(s):
Locomotie 67


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling