FNP Fryslân
Earste Keamer - Nijs

OSF tiidskrift Locomotie no online

Yn dit nûmer in grut fraachpetear mei FNP'er Durk Stoker as nije foarsitter fan de Onafhankelijke Senaatsfractie: 'Het begint allemaal met een heldere visie.'

Fierder yn dit nûmer skôget ús OSF-FNP Senator Hindrik ten Hoeve it regearakkoart fan it nije kabinet-Rutte, en ferskate oare punten út de aktuele polityk.

 

De Locomotie jout ûnder de kop 'Duurzame energie als visitekaartje van Friesland' ek rom omtinken oan de  slagge Sustainable Energy Conference www.sec2017.eu op 27 en 28 oktober yn Ljouwert. Dizze konferinsje waard mei mooglik makke troch in subsydzje fan de OSF. 

 

Klik hjir nei de Locomotie online 


Oanhingsel(s):
Locomotie_66.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling