FNP Fryslân
Earste Keamer - Nijs

Ten Hoeve yn Earste Keamer: twadieling troch regear nimt ta

Algemiene Finansjele Skôgings

FNP'er Hindrik ten Hoeve hat by de Algemiene finansjele skôgings yn de Earste Keamer foar de OSF sein dat de twadieling troch it PvdA-VVD regear fierder tanimt. 'De kloof tussen één- en tweeverdieners en tussen werkenden en niet-werkenden is verdiept'. Fierder skoot it kabinet it heljen fan in slutende begrutting troch nei de folgjende perioade...

 

Klik nei de side fan de OSF foar de folsleine bydrage 

 

Mear lêze ? Klik nei de side fan de Earste Keamer.

 

 


Oanhingsel(s):
Earste Keamer


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling