FNP Fryslân
Earste Keamer - Nijs

Nije hiemside OSF-fraksje Earste Keamer

Mailadressen OSF ek fernijd

De nije hiemside fan de Onafhankelijke SenaatsFractie is tenei te finen op

http://www.osfractie.nl/ Jo kinne de side fan hjoed ôf besjen.

 

Ek alle mailadressen binne oanpast. Hjirûnder de wichtichste mailadressen.

 

 

Bestjoer         
Foarsitter    Jabik van der Bij   

jabikvanderbij@osfractie.nl 

Skriuwer    Walter Lennertz   

walterlennertz@osfractie.nl 

Ponghâlder    Rob Elenbaas   

robelenbaas@osfractie.nl 

Sekretariaat    Nelly Nieuwenhuizen   

info@osfractie.nl 

         
Wittenskiplik Buro         
Foarsitter    Hendrik ten Hoeve   

hendriktenhoeve@osfractie.nl 

         
Senator    Kees de Lange   

keesdelange@osfractie.nl 

         
 

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling