FNP Fryslân
Earste Keamer - Nijs

Oerlis bestjoer en Steatefraksje mei senator Kees de Lange

Nije OSF senator fertsjintwurdiget FNP yn De Haach

 Kees de Lange    

Kees de Lange is de nije senator foar de FNP. Hy folget Hindrik ten Hoeve op, dy't acht jaar Earste Kamerlid west hat. Ferline wike hiene Bestjoer en Steatefraksje in earste moeting mei ús nije fertsjintwurdiger.

 

Nei it yn'e kunde kommen wie der daliks in polityk oerlis. Twatalich, op fersyk fan de Senator sels.

It klikt hiel goed tusken De Lange en de FNP-ers, dat der is alle betrouwen yn in goede gearwurking foar de takomst.

 

 

Reaksje? Mail keesdelange@osf.nl 

   

 

 

Fraksje en senator 14 sept 2011a    Fraksje en senator 14 sept 2011b 

De gearkomste wie op'e kop fan de Ofslútdyk

 

 

 Nei de útwikseling fan stânpunten

 in útwiksel fan wolkomstgeskinken

 

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling