FNP Fryslân
Earste Keamer - Nijs

OSF nijsbrief novimber 2010

Reaksje OSF/FNP senator Hindrik ten Hoeve op it regearakkoart

 Hindrik ten Hoeve efteroer leunend lyts  

' De nachtmerrie van een door PVV oprispingen volledig gedomineerd programma is geen realiteit geworden '

 

Hindrik ten Hoeve 

 

Reaksje? Mail h.hoeve3@chello.nl

 

 

Foar de folsleine reaksje op it regearakkoart en de rest fan de Nijsbrief klik hjir.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling