FNP Fryslân
Earste Keamer - Nijs
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman
Marten Bierman wie fan 1999-2003 de earste Senator foar de OSF. Ek wie hy de oprjochter fan it Wittenskiplik Buro.

03-09-2018 - OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online
Maart 2019 binne der wer Steateferkiezings. Dit nûmer fan Locomotie is foar it grutste part wijd oan de tariedingen.

10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling
Mienskiplike behanneling wetsútstellen gearfoegjen gemeenten.
H. ten Hoeve / OSF / 9 en 10 july 2018

14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal'
Tiidskrift Locomotie fan ús OSF Earste Keamerfraksje stiet wer online. OSF-foarsitter Durk Stoker fertelt wêrom safolle kiezers op in ûnôfhinklike partij stimme.

15-03-2018 - OSF tiidskrift Locomotie no online
Yn dizze Locomotie wer in soad FNP: Durk Stoker as OSF-foarsitter, Cees van Mourik oer it referindum Sleepwet, Hindrik ten Hoeve oer de Donorwet, Sicco Rypma oer de FNP tema-jûn Lânbou.

06-02-2018 - OSF bydrage Donorwet yn Earste Keamer
FNP-OSF senator Hindrik ten Hoeve wol allinnich foar de Donorwet stimme, as de nabesteanden it lêste wurd krije. Hy freget om in tasizzing yn de twadde ronde fan it debat.

07-12-2017 - Algemiene Skôgings OSF-FNP senator Hindrik ten Hoeve
Wol it nije kabinet dat de Provinsje weryndielingen trochdrukt tsjin it sin fan lytse gemeenten? Dy fraach stelde Ten Hoeve by de Skôgings yn de Earste Keamer op 4 en 5 desimber 2017. Fierder omtinken foar de mestfraude, glyfosaat, Sint Maarten en de politike striid yn Catalonië.

06-12-2017 - OSF tiidskrift Locomotie no online
Yn dit nûmer in grut fraachpetear mei FNP'er Durk Stoker as nije foarsitter fan de Onafhankelijke Senaatsfractie: 'Het begint allemaal met een heldere visie.'

20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nije foarsitter OSF
De lederied fan de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) hat sneon 14 oktober har nije foarsitter keazen. De ôfgeand foarsitter, Jabik van der Bij (76), hat nei 10 jier de foarsittershammer trochjûn.

28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij nimt ôfskied as foarsitter OSF
'Je moet altijd boven de partijen staan'. Dat seit Jabik van der Bij yn de nije Locomotie. It tiidskrift fan de Onafhankelijke Senaatsfractie jout rom omtinken oan de skiedend foarsitter mei in wiidweidich fraachpetear.

08-06-2017 - Soad omtinken foar FNP yn Locomotie tiidskrift OSF
Us senator Hindrik ten Hoeve giet yn op de politike beslútfoarming yn OSF en Earste Keamer. Fierder in artikel oer it politike Praathûs fan FNP Ljouwert, en oer it FNP-ûndersyk nei kânsen foar duorsume enerzjy.

17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje
FNP Senator Hindrik ten Hoeve fan de OSF is ‘not amused' oer de wetsútstellen oer de fosfaatreduksje

24-11-2016 - Ten Hoeve yn Earste Keamer: twadieling troch regear nimt ta
Algemiene Finansjele Skôgings

20-10-2016 - Minder besunigje op Omrop Fryslân
Hindrik ten Hoeve yn de Earste Keamer 11 oktober 2016

02-03-2016 - OSF/FNP senator bepaalt nije kontoeren Omrop
Mediadebat yn Earste Keamer op 1 maart

05-02-2016 - OSF/FNP senator kritysk yn mediadebat
Lês de tekst fan Hindrik ten Hoeve yn de Earste Keamer

21-10-2015 - OSF easket minder gaswinning
Gefolgen mynbou en Mediawet foar de regio

10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske publike Omrop ?
Mediawet aanst ek yn Earste Keamer

17-09-2015 - Keamerfragen OSF oer skrassen status regionale organisaasjes monumintesoarch
Unrêst by lytsere stiftingen mei soad frijwilligers

26-05-2015 - FNP bliid mei Hindrik ten Hoeve yn Senaat
4 stimmen útbrocht yn #PSFryslan op kandidaat OSF

04-05-2015 - OSF no wis fan sit yn Earste Keamer
Hindrik ten Hoeve kandidaat - Lokaal Brabant oansluten as nij lid

01-04-2015 - De OSF gedoogt net mar wol al dingen berikke
Hindrik ten Hoeve oer de OSF yn de Earste Keamer

13-02-2015 - Lokalo's oan de macht ?
Gearwurking regionale en lokale partijen

27-11-2014 - OSF-FNP senator Kees de Lange: soarch oer Wet Langdurige Zorg
Selde beswieren as by oare desintralisaasjes

24-06-2014 - Debat yn Earste Keamer oer yntegriteit
OSF-FNP senator De Lange: easken stelle binnen partijen

17-03-2014 - Lannelike TV-spot - stim lokaal, stim regionaal, stim FNP !
OSF filmke yn it Frysk en it Hollânsk

28-12-2013 - Leaver gjin Noarderling by Rykswettersteat: keamerfragen
Gewraakte personielsadvertinsje 'randstedelijk type socht'

09-12-2013 - OSF kritysk yn debat oer Skatkistbankieren
Regearingsbelied skealik foar provinsjes en gemeenten

27-11-2013 - Nei in minsklike mjitte
Nij pamflet OSF by de lokale ferkiezings

07-10-2013 - Het eerlijke verhaal over het kabinet-Rutte
Column OSF-FNP Senator Kees de Lange op FTM

19-06-2013 - FNP senator kritysk op bestjoersfisy Plasterk yn Earste Keamer
OSF freget bettere analyse nut en needsaak fusy provinsjes

07-05-2013 - Provinsjale partijen bondelje de krêften
Nije TV spot OSF no online

02-05-2013 - Senator Kees de Lange knibbelet net foar Willem Alexander
'Ni dieu ni maître'

13-03-2013 - "Onafhankelijkheid zonder gebondenheid bestaat niet"
Us senator Kees de Lange yn OSF partijblêd Locomotie

20-11-2012 - OSF / FNP bydrage Algemiene Skôgings Earste Keamer
Harkje nei de boargers en frijwilligers yn dit lân

28-08-2012 - Nije hiemside OSF-fraksje Earste Keamer
Mailadressen OSF ek fernijd

05-04-2012 - Fragen Earste Keamer oer stúdzje Frysk Grins
Ferset tsjin opheffen boazet oan

20-01-2012 - Keamerfragen OSF oer gasopbringsten Noardeast-Fryslân
Kompensaasje neidiel foar de regio op syn plak

19-09-2011 - Oerlis bestjoer en Steatefraksje mei senator Kees de Lange
Nije OSF senator fertsjintwurdiget FNP yn De Haach

20-06-2011 - Kom yn'e kunde mei de nije FNP senator Kees de Lange
Nije FNP senator yn Frijbûtser en OSF Nijsbrief

19-04-2011 - Er is nog wel plaats voor het eigen OSF geluid !
FNP senator Hindrik ten Hoeve yn OSF Nijsbrief april 2011

29-03-2011 - OSF docht as ûnôfhinklike partij mei oan ferkiezings Earste Keamer
Gearwurking mei 50PLUS

08-03-2011 - Ten Hoeve: provinsjale fertsjintwurdigers yn Earste Keamer
Publikaasje 'De Eerste Kamer, de andere kant van het Binnenhof, toen, nu, straks.'

11-02-2011 - Keamerfragen FNP senator Ten Hoeve oer ûnderhannelingen kultuer
Grins kin net sprekke foar ús provinsje

03-02-2011 - FNP senator 'cultfiguur'
'Zorgen dat de provincies meer gehoord worden in de Eerste Kamer'

09-12-2010 - FNP senator Ten Hoeve risiko foar kabinet-Rutte
Súkses OSF by Algemiene Skôgings yn Earste Keamer

15-11-2010 - Wat hat in FNP / OSF senator allegear by de ein?
Lês de column fan Hindrik ten Hoeve yn Locomotie

05-11-2010 - OSF nijsbrief novimber 2010
Reaksje OSF/FNP senator Hindrik ten Hoeve op it regearakkoart

25-09-2010 - Hoe fierder mei Fryslân ?
Taspraak Hindrik ten Hoeve foar de Betinking op it Reaklif 25 septimber 2010

25-08-2010 - Geart Benedictus verzucht: 'Fractiegenoten instrueren niet makkelijk'
Column Hindrik ten Hoeve yn Locomotie nr. 41

21-07-2010 - Nijsbrief OSF: Earste Keamer rêdt Frysk foar pjutten
Fierder: weryndieling, ûntpoldering yn Seelân en de kabinetsformaasje

Argyf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling