FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Weryndieling leveret finansjeel neat op

Proefskrift Geertsema bij COELO

Gemeentelike weryndieling hat alhiel gjin ynfloed op de oerheidsfinânsjes of de gemeentelike doelmjittigens. Gemeentelike gearwurkingsferbannen wurkje sels ûndoelmjittigens yn'e hân. 'Nei weryndieling wurde de útjeften net minder en de foarsjennings wurde ek net better', seit ûndersiker bij Pro Facto en COELO-promovendus Bieuwe Geertsema fan de RUG yn Grins. 

 

Minister Plasterk tocht yn it earstoan in miljard besparje te kinnen troch skaalfergrutting. 'Totaal net te bewizen, driuwsân' seit Geertsema (36), dy't op 5 jannewaris yn Grins promovearre op it proefskrift The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation.

 

Lês mear op Binnenlands BestuurWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling