FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Positive sjenswize Provinsje op weryndieling 2018

Mei wiidweidige paragraaf oer it Frysk en it Bildts

It Kolleezje fan Deputearre Steaten hat op 29 juny 2016 in positive sjenswize oer de weryndieling stjoerd oan minister Plasterk.

 

It giet om de gemeenten Ljouwert, Ljouwerteradiel, Littenseradiel, Menameradiel, It Bildt, Frjentsjerteradiel en Súdwest-Fryslân. Per 1 jannewaris 2018 komt der in nije gemeente Waadhoeke. De gemeente Littenseradiel hâldt dan op te bestean. It grûngebiet wurdt ferparte ûnder de gemeenten Ljouwert, Súdwest-Fryslân en de nije gemeente Waadhoeke.

 

De sjenswize giet wiidweidich yn op de posysje fan it Frysk en fan it Bildts yn de nije gemeenten.

 

 


Oanhingsel(s):
Sjenswize weryndielingsadvys 2018


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling