FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Amtlike fusy helpt allinnich lytste gemeenten foarút

Proefskrift bestjoerskundige Laurens Zwaan

It fusearjen fan parten fan de organisaasjes ta ien yntergemeentlike tsjinst liedt net perfoarst ta bettere tsjinstferliening. En ek net ta legere kosten en minder kwetsberens. Dat jildt allinnich foar hiele lytse gemeenten. Der binne ek grutte neidielen. De gemeenteried komt bygelyks op grutte ôfstân te stean, wat ten koste giet fan de demokratyske kaderstelling en kontrôle.

 

Sa konkludearret bestjoerskundige Laurens Zwaan yn syn proefskrift. Hy promovearret fan'e wike oan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De bestjoerskundige hat trije yntergemeentelike sosjale tsjinsten ûndersocht. 

 

Lês hjir fierder it folsleine artikel yn Binnenlands BestuurWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling