FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Gemeentelike weryndieling besparret gjin jild

Rapport COELO fan de Ryksuniversiteit Grins

It kabinet wol troch gemeentelike weryndieling in miljard euro per jier besparje. Mar nei weryndieling geane de útjeften net nei ûnderen, ek net by de lytste gemeenten. De gemeentelike foarsjenningen wurde der ek net better fan. Weryndieling om finansjele redenen hat dus gjin doel. Dat skriuwe Maarten Allers en Bieuwe Geertsema fan it RUG ynstitút COELO freed 27 juny yn in artikel yn it fakblêd ESB. Der is ek in wiidweidich ûndersykrapport ferskynd. Sjoch foar in folsleine parseberjocht fan COELO op de hiemside fan de RUG. 

 


Oanhingsel(s):
COELO rapport The effects of local government amalgamation


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling