FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Nij beliedsramt weryndieling 2013 fan it Ryk

Provinsje krijt mear te sizzen

It nije beliedsramt 2013 jout it ramt foar gemeentlike weryndieling. It komt yn it plak fan it foarige beliedsramt fan 2011.

 

Utstellen foar weryndieling per 1 jannewaris 2015 wurde noch behannele op basis fan it âlde beliedsramt.

Utstellen foar weryndieling per 1 jannewaris 2016 of letter falle ûnder it nije beliedsramt.

 

De belangrykste feroaringen binne:

 

- it fersterkjen fan de posysje fan de provinsje om sels mei útstellen foar weryndieling te kommen as de gemeenten it ûnderling net iens wurde kinne

- in bettere omskriuwing fan it kritearium 'draachflak'


Oanhingsel(s):
Beliedsramt weryndieling 2013
Oanbiedingsbrief Beliedsramt weryndieling 2013


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling