FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Frjentsjerteradiel: Rûne tafelpetearen mei ûndernimmers, doarpsbelangen en wykferienings

As it oan de FNP lein hie wie in rieplachting fan boargers en "doelgroepen" rjochte west op it freegjen fan har miening oer in fuzje an sich en as we fusearje wolle mei wa dan en wêrom. Dat is spitigernôch net de ynstek fan dit kolleezje.
Begjin septimber hawwe ûndernimmers, doarpsbelangen en wykferienings by inoar west om oer in gemeentlike fuzje te praten. De te ferwachtsjen problemen fan skaalfergrutting waarden oantsjutten en de oanwêzigen hawwe sels de oplossings betocht. Dizze binne ferwurde as adfys:


Silent Partners hat in ferslach fan de gearkomst makke. Hjir folget de tekst fan it haadstik mei it "mienskiplike byld fan de doelgroepen".

 

Gezamenlijk beeld van de doelgroepen  

 

Na in hun eigen groep oplossingen bedacht te hebben voor de vier belangrijkste kansen en bedreigingen, zijn de groepen gaan ‘kijken bij de buren'. Oftewel, kijken of er nog nieuwe ideeën en inzichten bij de andere groepen zijn. Door de opdracht mee te geven om de punten waar de eigen groep het mee eens of oneens op te schrijven, kunnen snel de discussiepunten tussen de groepen geïdentificeerd worden. Deze punten zijn in de laatste ronde van de bijeenkomst met de groep als geheel besproken.

 

Een eerste conclusie over de presentatie van de groepen (het ‘kijken bij de buren') en de daaropvolgende groepsdiscussie is dat de geluiden vanuit de groepen veel gelijkenis vertonen. Voor helft van de 12 belangrijkste kansen en bedreigingen geldt dat ze op de instemming van de andere doelgroepen kunnen rekenen. Voor de andere helft geldt, dat na verdere discussie en toelichting over met name de oplossingen die gekozen zijn ze ook gedragen worden door de andere doelgroepen.

 

Rekening houdend dat iedere groep vanuit een eigen invalshoek en op een eigen manier naar de nieuwe gemeente kijkt, zijn er een aantal rode lijnen te destilleren uit deze raadpleging. (let wel: deze rode lijnen zijn als zodanig niet besproken in de raadpleging maar zijn toegevoegd bij de verwerking van de resultaten).

 

1.  Een goede start maken als nieuwe gemeente

o  Selecteren van ambtenaren en bestuurders op kwaliteit (ondernemers)

o  Gebruik het beste /de sterke punten van alle gemeenten (ondernemers)

Advies: Stel van te voren criteria op om dergelijke keuzes goed te maken.

o  Financiële posities van gemeenten op orde (ondernemers)

Advies: Zorg voor openheid over de financiële situatie van elke gemeente.

 

2.  Voorkomen dat afstand naar gemeentelijke organisatie en bestuur groter wordt

o  Het bestuur komt op grotere afstand van de dorpen te staan (Dorpsbelangen noord) 

o  Afstand van gemeente tot dorpsbelangen wordt groter (Dorpsbelangen Zuid)

Advies: Per kern een ambtenaar/wethouder als aanspreekpunt.

o  Aanpassen van bestuurlijke structuur (Dorpsbelangen Noord)

Advies: Leer van Zuid-West Fryslân. Neem vooraf mensen mee in de besluitvorming. Per kern een ambtenaar/wethouder als aanspreekpunt.

 

3.  Thema's voor de toekomst voor de nieuwe gemeente

o  Aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven ontwikkelen (Ondernemers)

Adviezen: Stel een goede accountmanager aan voor het totale gebied. Sta als gemeente open voor oplossingen die vanuit het bedrijfsleven aangedragen worden.

o  Gezamenlijke strategie tegen de krimp (Dorpsbelangen Noord)

Adequaat reageren op krimp (Dorpsbelangen Zuid)

Adviezen: Zorg voor een heldere visie en beleid om thema's als werkgelegenheid, leefbaarheid en spreiding van voorzieningen goed aan te pakken.

 

4.  Behoud van identiteit en verdeling middelen dorpen

o  Kleine dorpen verdwijnen in de massa (Dorpsbelangen Noord)

Adviezen: Denk na over of en hoe dorpsbelangen veranderd moeten worden (dorpen zelf). Zorg voor goede aanspreekpunten.

o  Er komt meer/minder geld voor de dorpen (beide Dorpsbelangen Zuid)

Adviezen: Zorg voor een goede verdeling van de middelen. Organiseer een sterke federatie van dorpsbelangen (dorpen zelf).

 

Discussiepunten en kanttekeningen

De punten die discussie opleverden, hadden wat meer opheldering nodig om goed begrepen te worden, of er werden vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst bij de oplossingen die bedacht waren.

 

Kanttekeningen bij Kleine dorpen verdwijnen in de massa

Een grotere gemeente levert vooral voor de dorpsbelangen een groot dilemma op: Aan de ene kant ligt het voor de hand dat wanneer dorpen zich verenigen, zij een sterker geluid laten horen en niet zo snel over het hoofd gezien worden door de gemeente. Aan de andere kant zijn de vrijwilligers van de  dorpsbelangenorganisaties in de eerste plaats betrokken bij hun dorp. 

 

De discussie draaide om op welke manieren je de dorpsbelangen in de nieuwe setting kunt organiseren, zodat de betrokkenheid bij het dorp blijft en niet te veel gevraagd wordt van de vrijwilligers. De betrokkenheid ligt bij het dorp en is een sterk argument om bij de huidige dorpsbelangen te blijven. Maar om goed gehoord te worden is het ‘clusteren' met andere dorpsbelangen weer verstandig. Als dat betekent dat de vrijwilligers aan extra overleggen moeten deelnemen in  clusterverband, is de verwachting dat de animo voor dit soort functies flink afneemt. 

 

Conclusie is dat de dorpsbelangen nu al vast na gaan denken hoe zij zich willen organiseren in de nieuwe gemeente. De ondernemers gaven als suggestie mee om goed te kijken naar de manier waarop de commerciële clubs hun eigen activiteiten organiseren, maar wel gezamenlijk optreden richting overheid.

 

Kanttekeningen bij Aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven

Vanuit Dorpsbelangen Zuid werd hierbij twee kanttekeningen geplaatst. Zij zijn het er wel mee eens, maar dan moet het beleid wel voor alle dorpen en steden hetzelfde zijn. Daarnaast vragen zij speciaal aandacht te schenken aan de vestiging van ZZP'ers in dorpen.

 

Kanttekeningen bij één aanspreekpunt voor dorp/kern

Bij meerdere kansen en bedreigingen wordt als oplossing aangedragen om één aanspreekpunt voor elk dorp of kern te organiseren. Of het nu een rijdende wijkambtenaar of een ‘eigen' wethouder of een soort accountmanager die de vragen uitzet bij zijn/haar collega's. De behoefte aan een aanspreekpunt wordt op meerdere manieren geformuleerd. 

 

De ondernemers vragen zich af of een aanspreekpunt voor elk dorp wel haalbaar is. Ze twijfelen ook of het een goede oplossing is; want als je het slecht treft, word je wel gehoord, maar komt er niets van de grond. Los van de vraag hoe zo'n aanspreekpunt ingevuld kan worden, speelt op de achtergrond steeds de vraag of een dorp/kern zich goed vertegenwoordigd weet. Op bestuurlijk niveau liefst door een wethouder die het gebied goed kent. In de ambtelijke organisatie door

ambtenaren die een sterke binding met het gebied hebben.

 

Kanttekeningen bij Er komt meer/minder geld voor de dorpen

Deze kans en bedreiging riepen bij de ondernemers de associatie op dat elk dorp naar rato van het aantal inwoners geld zouden moeten krijgen. De dorpsbelangen had dit niet zo bedoeld. Elk dorp heeft een visie en maakt op basis daarvan plannen, die (zo nodig) ingediend worden bij de gemeente. Kortom, er moet een goed plan liggen voordat er subsidie gegeven kan worden. Na deze uitleg konden de ondernemers zich vinden in dit principe; geen automatisme, maar een goed plan is de basis voor het verdelen van het geld. 

 

Een aantal dorpsbelangen zien wel wat in een sterke federatie van dorpsbelangen die een stevig tegenwicht vormen tegen de grote plaatsen in de nieuwe gemeente. Voor enige vertegenwoordiger van de wijkverenigingen van Franeker was deze discussie een bevestiging dat de wijkverenigingen zich beter moeten organiseren.

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling