FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Frjentsjerteradiel: Mar 38% fan de ynwenners posityf oer fuzje

Yn septimber 2012 is in enkête hâlden ûnder de ynwenners fan Frjentsjerteradiel. Yn de gemeenterie hat de FNP fraksje tsjin dizze enkête stimd fanwege de minne kwaliteit fan de fragen. Ek waarden minsken net frege nei wat se fan in fúzje fine en mei wa der eventueel fusearre wurde moatte soe.
Yn har brief fan 26 novimber 2012 jout de Federaasje fan Doarpsbelangen oan dat sy de kwalitative ynformaasje dy't by de enkête troch de ynwenners jûn is, wichtiger fine as de kwantitatieve wêr't foaral oer kommunisearre is. Foaral dizze kwalitatieve ynformaasje moat by de útwurking fan in fúzje meinommen wurde.
Alle antwurden binne yn de bylage fan it rapport fan Lexnova werom te finen, hjir folget de gearfetting mei de kwantitative ynformaasje:


Mening van de inwoners van de gemeente Franekeradeel over de fusie

 

De meerderheid van de ondervraagde inwoners is bekend met de gemeentelijke plannen om te gaan fuseren, of heeft hier in ieder geval wel over gehoord. De bekendheid in Franeker is iets groter dan in de dorpen van de gemeente. Van de respondenten staat 38% positief tegenover de fusie. Slechts 16% van de ondervraagden is negatief over de fusie. De overige ondervraagde inwoners hebben een neutrale mening. Burgers in Franeker zijn gemiddeld genomen iets positiever dan de burgers in de dorpen:

 

Vindt men de fusie belangrijk?

Iets meer dan de helft van de respondenten laat weten dat de fusie voor hun niet heel belangrijk is. Voor iets minder dan de helft van de inwoners is de fusie wel vrij belangrijk. Deze verhouding geldt zowel voor Franeker als voor de dorpen. Gezien de hoge respons op de enquête lijkt het onderwerp van de fusie echter wel te leven: bijna 40% van de aangeschreven mensen heeft gereageerd.

 

Gewenste informatievoorziening over de fusie

Circa 20% van de inwoners wil actief betrokken blijven bij de fusie: hetzij via inspraak-avonden, hetzij door ‘directe inspraak in het fusieproces'. De meerderheid van de ondervraagde burgers wil graag via de krant op de hoogte worden gehouden van de recente ontwikkelingen rond de fusie. Een derde zou graag via de post op de hoogte worden gehouden. E-mail, socialmedia, maar ook inspraak- en informatieavonden zijn voor een beperkt deel van de ondervraagden gewilde informatiemedia (10 tot 20%). E-mail en website zijn met name meer populair bij inwoners jonger dan 40.

 

Verwachtingen over de consequenties van de fusie

Inwoners geven over het algemeen aan niet scherp in beeld te hebben wat de positieve of negatieve invloed van het samengaan van de gemeenten voor de burgers is. Als men de fusiepositief vindt dan verwijst men vooral naar de efficiëntie en de kostenbesparing die dit met zich mee zou brengen. Schaalvergroting ziet men als belangrijkste nadeel: de inwoners denken dat schaalvergroting negatieve consequenties met zich meebrengt. Hierbij denken ze aan slechtere bereikbaarheid, minder lokale voorzieningen en (in tegenstelling tot de voorstanders) stijgende kosten. Daarnaast is een aantal respondenten bang dat Franekeradeel zijn identiteit kwijtraakt.  

 

Voor de meeste aspecten van dienstverlening van de gemeente verwacht men dat de fusie weinig veranderingen met zich mee brengt. Ten minste 25%  van de inwoners ziet verbetering voor:

-  werkgelegenheid

-  professionaliteit van de dienstverlening

 

Verslechtering wordt door minimaal 25% van de inwoners verwacht voor: 

-  kwaliteit van de voorzieningen in de buurt

-  actief dorpenbeleid

-  bereikbaarheid van de gemeente

-  nakomen van gemaakte afspraken

-  lokale betrokkenheid

 

Relatief veel inwoners verwachten dat de communicatie door de gemeente zal verbeteren, en dat de dienstverlening sneller zal gaan.  Maar ongeveer evenveel inwoners verwachten juist een verslechtering van de kwaliteit van de communicatie en voor de snelheid van dienstverlening.

 

De ondervraagden willen vooral dat de cultuur- en sportvoorzieningen op lokaal niveau behouden worden. Hieronder vallen het theater, het zwembad, de winkels, musea en de sportvelden. Ook het actieve dorpenbeleid en de kwaliteit van de woonomgeving moet volgens de ondervraagden behouden blijven. 

 

Gewenste wijze van dienstverlening in de ‘nieuwe' gemeente Over het algemeen genomen wil de meerderheid van de burgers de diensten van de nieuw te vormen gemeente via de publieksbalie regelen. Tevens ziet het gros van de burgers deze diensten graag lokaal behouden. E-mail en website worden voor de meeste diensten nog niet als belangrijk alternatief gezien. Digitale kanalen zijn voor de ondervraagde inwoners wel relatief interessant voor:

-  uittreksel Burgerlijke Stand

-  doorgeven adreswijziging / inschrijving in de gemeente

-  aanvragen vergunningen (zoals parkeer- of bouwvergunning)

-  vragen over (gemeente)belasting

-  inzien bestemmingsplan

-  aanvragen verklaring omtrent gedragWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling