FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Frjentsjerteradiel: Federaasje fan Doarpsbelangen wol bettere kommunikaasje oer fuzjeproses

Op 26 novimber 2012 skrea de Federaasje fan Doarpsbelangen dizze brief oan it kolleezje fan B&W. Hja fynt dat de kwalitative ynformaasje út de enkête meinommen wurde moat yn de útwurking en stelt priis op streekrjochte kommunikaasje foar 6 desimber. Dan is hja útnoege by de riedsgearkomste om te hearren hoe't it kolleezje de ynbring fan Doarpsbelangen ynterpretearret.

Federatie Dorpsbelangen Franekeradeel

p/a Schalsumerweg 6

8812 JK Peins

 

College van B&W

Gemeente Franekeradeel

Harlingerweg

Franeker

                                                                                  Franeker, 26 november 2012

 

Geacht College,

 

Betreft: voorgenomen gemeentelijke fusie/herindeling NW Friesland.

 

Door bestuur en leden van de Federatie is een projectgroep gevormd, die zich richt op de toekomstige herindeling van de gemeenten in Noordwest Friesland. De projectgroep zal op dit gebied de volgende zaken gaan inventariseren:

 

            uitkomsten van het Rondetafelgesprek en de Burgerraadpleging,

            Burgerraadpleging gaat interpreteren naar beleidsvoorstellen,

            fusiegemeenten, alsmede hun voortgang in het proces,

            fusie, teneinde daar ons voordeel mee te doen.

 

Wij spreken ons bij deze niet uit over het wel of niet doorgaan van de fusie. Die beslissing is immers al genomen. Wel verwijzen wij naar de toelichting op punt 11 van de agenda van de Raadsvergadering van 5 juli jl. Daarin heeft u met betrekking tot de communicatie tijdens het fusieproces als bestuursopdracht geformuleerd: "regelmatig en goed contact met (onder meer) Dorpsbelangen te houden".

 

Als Dorpsbelangen hebben wij u in de bijeenkomst van 17 september jl. van input voorzien over kansen en bedreigingen van een fusie, die er volgens ons zijn. Dit heeft geleid tot een verslag van het bureau Silent Partners. Hoe u de uitkomsten van dit rapport interpreteert, mogen wij vernemen tijdens de Raadsvergadering van 6 december as. Wij zijn uitgenodigd om deze Raadsvergadering op de publieke tribune bij te wonen.

 

Ten aanzien van de uitkomst van de Burgerraadpleging neergelegd in het verslag van Lexnova is een aantal kwantitatieve resultaten in de media bekend gemaakt. Wij achten de kwalitatieve uitkomsten (suggesties/meningen van geënquêteerden) van groter belang en menen dat daarmee in de uitvoering van het proces rekening moet worden gehouden.

 

Vanuit de gemeenschap van Franekeradeel is met u goed gecommuniceerd over haar wensen met betrekking tot de uitkomst van het fusieproces, alsmede de daaruit voortvloeiende kansen en bedreigingen. Wij verwachten dan ook een rechtstreekse terugkoppeling van uw bevindingen aan betrokkenen en niet zoals nu voorgesteld via de Raad.

 

 

 

 

Wij vragen ons af  welke concrete aanpak wij van u mogen verwachten met betrekking tot een goede communicatie tijdens het verdere verloop van het fusieproces. Wij willen daarover graag, bij voorkeur voor 6 december as., met u in gesprek.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de projectgroep,

 

Bert J. Vollema, voorzitter FDF                                                       Ger M. Edens, secretaris FDF

 

 

 

 

CC: GemeenteraadsfractiesWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling