FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Sjenswize Provinsje weryndielingsadvys Boarnsterhim

Kolleezje DS posityf oer opknippen gemeente per 1 jan 2014

De sjenswize fan de Provinsje op it weryndielingsadyvs foar Boarnsterhim is nei minister Spies fan Ynlânske Saken stjoerd.

 

It oardiel is posityf en it Kolleezje fersiket de minister om no de weryndielingswet ta te rieden.

Per 1 jannewaris 2014 moat Boarnsterhim dan opknipt wurde en ferdield nei de gemeenten Ljouwert, It Hearrenfean, Súdwest-Fryslân en Skarsterlân.

 

Lês hjirûnder de taheakke sjenswize.


Oanhingsel(s):
Sjenswize Provinsje weryndielingsadvys Boarnsterhim


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling