FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Keamerbrief weryndieling

Wat is it ferskil tusken it foarige en it nije Beliedsramt?

Yn it Keamerbrief fan 29 maart 2012 giet de minister yn op de ferskillen tusken it foarige en it nije Beliedsramt Weryndieling fan it Ryk.

 

It nije beliedsramt jildt mei yngong fan july 2011.

 

It gemeentlik weryndielingsadvys fan Skarsterlân, Lemsterlân en Gaasterlân-Sleat is hifke oan it nije beliedsramt.

 


Oanhingsel(s):
Kamerbrief gemeentelijke herindeling 29 maart 2012


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling