FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

'Amtlike fusy is foarportaal weryndieling'

Hâlde gemeenten genôch romte om noch gemeente te wêzen ?

Gearwurking fan amtlike tsjinsten kin de selsstannige posysje fan gemeenten ûnderstek dwaan. 'Ambtelijke fusie is slechts een doorgangshuis', foarseit de Amsterdamse bestjoerskundige Fred Fleurke.

 

(Binnenlands Bestuur, 4 juny 2011) 

 

 

Klik hjir fierder nei it folsleine artikel op Binnenlands Bestuur.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling