FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Ferset tsjin weryndieling leannet

Rapport Ynlânske Saken oer wurking wet ARHI

De Twadde Keamer harket better nei gemeentebestjoeren dy't harren fersette tsjin weryndieling as nei gemeenten dy't in fúzje wolle. 'Dwerslizzen leannet.' Dat stiet yn in rapport fan it Ministearje fan Ynlânske Saken dat de wurking fan de weryndielingswet ûndersocht. Draachflak ûnder boargers foar weryndieling krijt neffens de opstellers tefolle omtinken fan de Keamer. Foar oare fúzjekritearia lykas bestjoerskrêft, libbensfetberheid en ynterne gearhing fan de nije gemeente is hast gjin omtinken. Regionale needsaak ta weryndieling soe swierder meitelle moatte, seit it rapport.

 

It rapport wiist der fierder op dat gemeentlike weryndieling troch bemuoienis fan Ryk, Provinsje en gemeenten in ûnwis en langduorjend proses is. It soe helpe as net mear as twa bestjoerslagen har mei it ûnderwerp dwaande hâlde soene.

 

(Binnenlands Bestuur, 17 juny 2011)

 

 

Klik hjir fierder nei it folsleine artikel yn Binnenlands Bestuur

 

 


Oanhingsel(s):
Rapport ervaringen Wet Arhi


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling