FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Nij Beliedsramt Gemeentlike Weryndieling 2011

It Kabinet hat nije regels opsteld om plannen foar weryndieling te hifkjen.

Nij yn dit beliedsramt is dat foar it mjitten fan it maatskiplik draachflak no in 'representatyf' ûndersyk easke wurdt.

De gemeente is ek ferplichte om in 'logboek' by te hâlden hoe't se dat presys oanpakt hawwe. 

 

Klik hjir fierder nei de dokumintaasje fan Ynlânske Saken.


Oanhingsel(s):
Beliedsramt 2011 Gemeentlike weryndieling


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling