FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Minister beheint fergoeding kosten weryndieling

Gemeenten hiene rekkene op acht jier, wurdt no maksimaal fjouwer jier

Neffens de nije ôfspraken foar weryndieling krijt in nije gemeente noch mar maksimaal fjouwer jier in fúzjefergoeding. Minister Piet-Hein Donner (CDA) fan Ynlânske Saken hat dat fan't simmer bekend makke.

 

Dêrmei wykt Donner ôf fan de ôfspraken dy't it foarige kabinet makke hie. Doe krigen gemeenten twa kolleezjeperioaden - acht jier lang - yn stee fan ien perioade - in fúzjefergoeding. Yn kombinaasje dêrmei waard de fergoeding ek ferhege, sa seit in fertsjintwurdiger fan Ynlânske Saken. Neffens it doetiidske kabinet koe sadwaande in fúzjeproses flotter ferrinne.  

 

(Binnenlands Bestuur, 12 augustus 2011) 

 

 

Klik hjir nei it folsleine artikel op Binnenlands Bestuur.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling