FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Rapport Kommisje-Koopmans iepenbier

Ferslaggen petearen gemeenten ek op webside

De Provinsje hat it rapport fan de Kommisje-Koopmans iepenbier makke.

 

Fierder binne ek de gespreksferslaggen fan de petearen mei de Fryske gemeenten del te heljen.

 

Sjoch:

 

http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/downloads/view.asp?objectID=34343


Oanhingsel(s):
Advies Commissie van Wijzen - Meer burger, minder bestuur


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling