FNP Fryslân
Dossiers - Takomst fan Fryslân

Utwurking fan de FNP fisy 'Takomst fan Fryslân, Fryslân sels oan it roer'

De FNP is fan betinken dat Fryslân folle mear sizzenskip krije moat omdat dat in soad foardielen foar de ynwenners fan Fryslân opsmyt. Dat docht bliken út de FNP-takomstfisy ‘Fryslân sels oan it roer’ dy’t op 24 oktober presintearre is. Hjirûnder de link nei de fisy:


Oanhingsel(s):
Utwurking_FNP_fisy__Frysln_sels_oan_it_roer_def.pdf


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling