FNP Fryslân
Dossiers - Partijdichter

Pirateliet

Wol harkje nei 't pirateliet
dat heas de hiele wrâld oer klinkt,
fan wâl oant wâl in Wallstreet lang
en seeën heech, hoe djip it giet,
heart elk dy't mei dat skipsfolk sinkt.

In eilân is har dollersplak
foar rôve skatten en de rest,
se binne foar de wrâld net bang
en farre sjongend nei Irak
foar oalje mei de god dy't blessed.

De flagge, swart fan stjurre bloed,
in deadskop foar it lege hûs,
twa bonken foar 't kompleks kredyt,
dy flagge stiet foar bank yn noed,
mar wol in bonus by de rûs.

't Pirateskip fart fierderop
en giet by 't Frouwesân oerstjoer,
want Fryslâns rispinge is wyt,
mar Grutte Pier hat heech yn top
syn stive kop, want hy is poer!

 pirateflagge-lyts

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling