FNP Fryslân
Dossiers - Partijdichter

Spikerfêste opgong

De ierde hat net skodde,
want yn Nederlân leit alles fêst,
de ierde sels en sels de banken,
ien fuort jout net folle lêst,
allinnich foar dy't altyd bodde.

 

Beamhut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lytsen sille bouwe,
ek wannear't de bank net mear bestiet,
al is it ek mei âlde planken,
alles wat de ierde biedt,
sy sille it nei boppen sjouwe.

En as de stoarmen beare,
gunne bodders mei har hûs gjin rêst,
dan liket delgong har te wanken,
dochs sit altyd spikerfêst
har opgong, troch gjin krach te kearen.

 

beamhut opgong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling