FNP Fryslân
Dossiers - Partijdichter

Wilhelrita fan Oranje

Us Wilhelrita fan Oranje,
grutsk op Nederlân, har steat,
dêr't heech de blanke top fan dunen
sjongt har ta as nije leat
oan sterke stamme sûnder franje,
dy't de Friezen wiisheid leart.


ned


Wie har Wilhelmus fan Nassauwe
net it foarbyld yn de striid?
De Friezen moasten Hollân folgje
nei de ienheid mei de tiid,
sa koe de macht it drankje brouwe
fan de uny wiid en siid.

fryske_flagge_lyts

Us Wilhelrita fan Oranje,
de hellefeechster fan it lân,
woe ek de Fryske klaai oanfeie,
minge mei blank Hollânsk sân,
mar Friezen feie nei Hispanje
Wilhelrita's steat en stân.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling