FNP Fryslân
Dossiers - Partijdichter

Ljeppe yn de Jangtsekiang

Lit ús ljeppe oer de Fryske fearten,
Tsjonger en Prinses Margrietkanaal,
oer Houkesleat en ek de Snitser mar,
de hichte yn nei fiere swetten,
Hegebeintum op fergrutte skaal
en as 't mislearret, swimme wy oer 't far.

Jim Sinezen kin gjin mins omhinne,
want de ienmiljardsprong is wrâldfier
en Jangtsekiang streamt seistûzen lang.
Olympus' goud is om te winnen,
jimme stribjen is net foar de sier
en slagget it, jim sitte earste rang.

Mar Sinezen dy't net swijend blinke
kinne, springe by jim minder fier
en glide op 'e flecht nei frijheid yn
de Jangtsekiang en ferdrinke
yn jim glimk fan gjin ferlutsen spier,
want wit, Olympus' hichte makket blyn.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling