FNP Fryslân
Dossiers - Partijdichter

Wille om machten

Izer getten wintersk wyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is as wie 't út izer getten,
suver makke mei it wintersk wyt,
rjocht wizend hoe't it stedske heil
dat yn de fierte stiet,
syn hichte hat yn wetten.

Noch stekke boppe 't stedsfolk tuorren
foar de klokken mei sa let de rop
en yn 't ferline mei de twang
sa net, dan is it op
it heil dat ivich duorre.

Mar hjoed de dei wurdt heil ferwachte
fan de grutte flakte yn it lân
fan Starum oant de haadstêd Snits,
want lytsens hâldt gjin stân,
komt om yn lege machten.

En sjoch, dêr tusken grûn en himel
hinget hy dy't laket om wat stiet
as izer mei de pylk omheech,
want wêr't it him om giet,
is wille om wat grimelet.

 

Hy dyt laket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling