FNP Fryslân
Dossiers - Partijdichter

Galapraat

Kin in Fries noch grutsker wêze
nei it keninklike komplimint
dat Fryslân hie New York ynnommen,
yn de skiednis rom bekend,
no ek fan 't jier te sjen en lêzen.

Galama, ús deputearre,
yn syn grutskens echt in grutte Fries,
wie sa mei 't komplimint ynnommen
dat er rekke fan de wiis:
''t Is op 't Oranjehûs basearre!'

't Wrâldnijs flitste oer de ierde,
net it Fryske York, mar 't komplimint,
dat elk koe 't digitaal ynnimme,
sa waard Fryslâns rom bekend,
ek Galama's healwize dieden.

Jorritsma, de heechste lieder,
wie net wiis mei wrâldwiid digitaal,
want sa hie hy it net opnommen,
keninklik klonk it ferhaal:
'New York, jawis, ús lantsje wie der!'

Galama moast doe op 't matsje
op 'e dei dat hysels jierdei wie,
't oranjebitterke ynnimme
foar in bytsje dom, dat hie
ús prins al jierren yn it snotsje. 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling