FNP Fryslân
Dossiers - Partijdichter

Ballade fan de apegrûn

Hoe fredich libbe yn de greide
fan de Nederlânske wollefeart
in keppel skiep;
se frieten gers, mar ek wol reiden
en de ezel seach neat wie ferkeard.Hoe feardich koe dat bist bestjoere
't Nederlânske greidelibben yn
de wollefeart;
de ezel fûn net ouwehoere,
want it gie de keppel foar de wyn.

Yn 't sintrum fan it hôf fan Eden
stie in fierste folle apelbeam,
de wollefeart
foar apen libjend op it heden,
net by 't stilsteand wiet, mar yn de stream.

Hoe feardich fochten al dy apen
yn de fierste folle apelbeam
om 't grutste part,
se sloegen, klauden yn en trapen;
wa koe hâlde 't aapfolk op 'e team?

De keppel skiep wie bang foar krapte,
draafde as ien keppel yn it rûn,
de bekken ticht;
de ezel balte dat it klapte,
Edens hôf bleau lykwols apegrûn.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling