FNP Fryslân
Dossiers - Partijdichter

Trochbouwe

(of In memoriam)

Fryslân bout fan âlde tiden ôf
mei stien op stien de hichte yn,
fan stinzen oant de Aldehou,
dy hichtebou is lang ferlyn.

Leger bout men oan de maatskippij,
want wurk oan minsken komt nea ôf,
soms spjalt wat wie earst splinternij,
it hieljen komt faak fan de frou.

Fryslân bout de nije tiid wol troch
nei hegerop, ferdjipping tsien,
it kapitale komt der doch,
de banken ha noch wat te lien.

Breder bout men oan it plattelân,
de romte freget kwaliteit
dy't streekrjocht komt út it ferstân
en 't fielen, wat de frou wol leit.

Fryslân bout oan it provinsjehûs
mei stim foar stim de hichte yn,
want machten bouwe yn de rûs
fan tiden, hjoed en lang ferlyn.

Lykwols lei de oare bou al stil,
briek sel foar sel it lichem ôf,
al hoe't ek focht de sterke wil,
gjin hieljen holp mear dizze frou.

Fryslân bout yn dizze tiid noch troch
mei stim en stiennen dy't sy hie,
dêrby har takomstfisy noch,
sa breed as 't lânskip nei har rie. Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling