FNP Fryslân
Deputearre Steaten

Deputearre Steaten

 Johannes Kramer 2015 lyts  

 

Johannes Kramer, FNP-deputearre  

 

Portefúlje:

Lanlik gebiet belied

Plattelânsprojekten / Streekwurk

Lânbou

Natuer en lânskip  

Iepenbier Ferfier

Argeology en Monumintesoarch  

Gebietsdeputearre Noardeast Fryslân

  

Kontakt: j.kramer@fryslan.nl tillefoan 058-2925149

Folgje my op Twitter: @johkramer

Of op myn weblog: www.johanneskramer.frl

Eltse provinsje hat in Kolleezje fan Deputearre Steaten, koartwei 'DS' of ek wol 'it Kolleezje' neamd. DS binne in deistich bestjoer fan de provinsje.  Provinsjale Steaten kieze it Kolleezje. DS binne te fergelykjen mei it Kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders yn in gemeente.  

De FNP hat yn de persoan fan Johannes Kramer ien sit yn DS. It Fryske Kolleezje bestiet út 5 leden. Sjoch foar mear ynformaasje de hiemside fan DS. It Kolleezje fiert it Koalysje-akkoart út, dat CDA, VVD, FNP en SP meiinoar opsteld hawwe.

 

Klik hjir fierder nei it Koalysjeakkoart 2015-2019


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling