FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatekommisje - oardielfoarmjend

Fan 20:15 oant 21:15
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Yn dizze kommisje kin net ynsprutsen wurde.

De gelegenheid dêrfoar hat west op de Steatemerk en/of de byldfoarmjende Kommisje.  

   

Punten op de wurklist:

 

- Neilittenskip - Legacy - Kulturele Haadstêd: Aginda 2028   

          

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling