FNP Fryslân
Bûsboekje

Provinsjale Steaten

Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste

 

Wichtige punten foar de FNP op de wurklist:     

      

Mûnlinge fragen

 

Wopke Veenstra oer 'de skriezejacht yn Frankryk' 

 

Besprekpunten 

     

05. Beliedsbrief Leefberens  

  

06. Koersdokumint Omjouwingsfisy  

 

07. Wurkbudzjet Ynvestearringsramt Waadgebiet

            

    

Foar de folsleine wurklist en stikken sjoch hjir , en om de gearkomste live op ynternet te folgjen gean nei https://fryslan.stateninformatie.nl/Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling