FNP Fryslân
Bûsboekje

Steatekommisje - byldfoarmjend

Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs


Iepenbiere gearkomste      

 

Punten op de wurklist:

 

- Beliedsbrief Leefberens

 

- Koersdokumint Omjouwingsfisy

     

Foar de folsleine wurklist en stikken klik hjir . 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling