FNP Fryslân
Bûsboekje

Simmersluting 2018

Fan 20 july oant en mei 3 septimber
Lokaasje: Partijhûs en fraksjekeamer FNP Provinsjehûs


Yn ferbân mei it simmerreses binne it Partijhûs en de fraksjekeamer fan de FNP op it Provinsjehûs no sletten.

 

De buromeiwurkers, it haadbestjoer, de steatefraksje en de Frijbûtserredaksje winskje elkenien in moaie en noflike simmer(fakânsje) !

 

Fan 3 septimber ôf steane wy jo graach wer te wurd. Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling